Segem Sınavı Örnek Sorular

Soruları online test uygulamamızda çözmek için tıklayınız. Örnek Çalışma Soruları

 1. Ülkemizde sigortanın başlamasına ilk hangi olay neden olmuştur? A) Beyoğlu Yangını B) Tanzimat Fermanı C) Meşrutiyetin İlanı D) Şark Meselesi
 2. I. Emniyet II. Güven III. Risk Yönetimi IV. Ürün kalitesini artırmak Yukarıdakilerden hangileri sigortanın işlevlerinden biridir? A) I ve II B) I ve III C) I, II ve III D) I, II, III ve IV
 3. Aşağıdakilerden hangisi eksik sigorta tanımıdır? A) Sigorta bedelinin sigortaya konu malın değerinin altında olmasıdır. B) Sigorta bedelinin sigortaya konu malın değerinin üstünde olmasıdır. C) Gerçekleşen zarar tutarının sigorta bedelinin altında olması durumudur. D) Gerçekleşen zarar tutarının sigorta bedelinin üstünde olmasıdır.
 4. Aşağıdakilerden hangisi üstlendiği riski devrederek garanti altına alan sigortacıdır? A) Reasürör B) Sedan C) Aktüer D) Kotpar
 5. Aşağıdakilerden hangisi 5684 sayılı Kanun’un özelliklerinden değildir? A) Bir çerçeve kanun niteliğindedir. B) İkincil mevzuata gerek olmaksızın tüm ilkeler belirlenmiştir. C) Türk Ticaret Kanunu ve Borçlar Kanunu’nun ilgili maddeleri kapsama alınmıştır. D) Sigorta ve reasürans şirketlerinin faaliyetlerinin daha etkin yönetimini sağlayacak düzenlemeler getirmektedir.
 6. Hazine Müsteşarlığı’ndan uygunluk belgesi almadan sigorta acenteliği yapanlar hakkında aşağıdakilerden hangi ceza uygulanır? A) 1 yıldan 2 yıla kadar hapis cezası B) 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası C) En az 300 gün adli para cezası D) En az 500 gün adli para cezası
 7. Teknik personelin işlemleri nedeniyle verecekleri zararlardan kim sorumludur? A) Teknik Personel sorumludur. B) Acente sorumludur. C) Acente ile birlikte teknik personel de sorumludur. D) Hazine Müsteşarlığı sorumludur.
 8. Tüzel kişi acenteler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Merkezlerinin Türkiye’de bulunması gerekmektedir. B) Acente faaliyetlerinin yürütüleceği fiziksel mekan, teknik ve idari yapı bakımından yeterli donanıma sahip olmalıdır. C) Müdür dışında en az iki teknik personel istihdam edilir. D) Asgari ödenmiş sermaye şartını yerine getirmiş olmalıdır.
 9. Acenteler, yeni işe başlayan teknik personeli en geç kaç gün içinde TOBB’a veya uygunluk başvurusunda bulunduğu odaya bildirmelidir? A) 5 iş günü B) 7 iş günü C) 10 iş günü D) 15 iş günü
 10. Sigortacılıkla ilgili iki yıllık yüksekokul mezunu sigorta acentesi müdürleri için belirlenen asgari mesleki deneyim süresi ne kadar olmalıdır? A) 2 yıl B) 1,5 yıl C) 6 ay D) Aranmaz.
 11. Acentelerin, şubelerine ilişkin bilgileri şube tesisinden itibaren en geç kaç gün içinde Levha bilgilerine ilave ettirmeleri gerekmektedir? A) 5 işgünü B) 10 iş günü C) 15 iş günü D) 30 iş günü
 12. Tüzel kişi acentelerin sahip olması gereken asgari ödenmiş sermaye miktarı ne kadar olmalıdır? A) 5.000 B) 5.000 – 15.000 C) 10.000 – 20.000 D) 50.000
 13. Kendi isteğiyle faaliyetine son vermek isteyen acentelerin, bu durumu kararın alındığı tarihten itibaren kaç gün içinde Levha bilgilerine işlenmek üzere TOBB’a bildirmesi gerekmektedir? A) 3 iş günü B) 5 iş günü C) 7 iş günü D) 10 iş günü
 14. Bir malın bakım, onarım ve kullanımına ilişkin yapılan garanti anlaşmaları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Bir sigorta sözleşmesidir. B) Sigorta sözleşmesi değildir. C) Reasürans anlaşmasıdır. D) Karşı tarafın zararını teminat altına alır.
 15. Aşağıdakilerden hangisi Mesafeli Akdedilen Sigorta Sözleşmesi sayılmaz? A) Çağrı merkezi aracılığıyla yapılan sigorta sözleşmesi B) İnternetten satışla sigorta sözleşmesi yapılması C) Banka şubesinden direkt sigorta satışı yapılması D) Mobil araçlar aracılığıyla sigorta sözleşmesi yapılması
 16. Ürün teşhiri yöntemi ile yapılan sigorta sözleşmesi aşağıdakilerden hangisidir? A) Tüketici Lehine Yapılan Sigorta Sözleşmesi B) Herkese Açık Öneri C) Mesafeli Akdedilen Sigorta Sözleşmesi D) Mesleki Sorumluluk Sigortaları
 17. İcra Komitesinin görev süresi ne kadardır? A) 5 yıl B) 4 yıl C) 3 yıl D) 2 yıl
 18. Sigortacı aşağıdaki durumların hangilerini sigorta ettirene veya sigorta sözleşmesinden yararlanan kişilere bildirmekle yükümlüdür? I. Sigortaya ilişkin mevzuatta oluşabilecek değişiklikler II. İflas ve tasfiye durumu III. Tüm branşlarda sözleşme yapma yetkisinin kaldırılması IV. İlgili branşta gerçekleşen ruhsat iptali A) Sadece II B) III ve IV C) I, II ve IV D) I, II, III ve IV
 19. Aşağıdakilerden hangisi aracın kasko bedelinin belirlenmesinde dikkate alınır? I. Marka II. Kullanım tarzı III. Model A) Sadece I B) I ve II C) II ve III D) I, II ve III
 20. Aşağıdakilerden hangisi Mühendislik Sigortalarından değildir? A) İnşaat Bütün Riskler B) Elektronik Cihaz C) Makine Kırılması D) Asansör Montaj Riskler
 21. Sigortacılık tekniği ile buna ilişkin yatırım ve finansman konularında olasılık ve istatistik teorilerini uygulayan sigortacılık sektörü aktörü aşağıdakilerden hangisidir? A) Aktüer B) Broker C) Sigorta Eksperi D) Reasürör
 22. Aşağıdakilerden hangisi sigortacılık sektörünün mesleki kuruluşudur? A) Türkiye Sigorta Birliği B) Sigorta Acenteleri Sektör Meclisi C) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği D) SEGEM
 23. Aşağıdakilerden hangisi Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi’nin alt birimlerinden birisi değildir? A) Trafik Sigortaları Bilgi ve Gözetim Merkezi B) Hayat Sigortası Bilgi ve Gözetim Merkezi C) Sağlık Sigortası Bilgi ve Gözetim Merkezi D) Mühendislik Sigortası Bilgi ve Gözetim Merkezi
 24. Aşağıdakilerden hangisi sigorta priminin hesaplanmasında dikkate alınmaz? A) Enflasyon B) Döviz Kurları C) Faiz Oranları D) Cari Açık
 25. Aşağıdakilerden hangisi sigorta şirketlerinin faaliyetlerini yürütürken katlandıkları genel giderlerden sayılır? A) Aracı komisyonları B) Çalışan ücretleri ve kira, reklam gibi giderler C) Risk priminin hesaplanmasındaki hata/yanılma payı D) Doğal afet risklerinin oluşturacağı hasarların reasürans korunma maliyeti
 26. Sigortalının tespit edilememesi durumunda kişiye gelen bedensel zararlar hangi sistem aracılığıyla karşılanabilir? A) Ex-Gratia B) Hasara Katılım C) Güvence Hesabı D) Zorunlu Mali Sorumluluk
 27. İki yıllık yüksekokul mezunu kişilerde Teknik Personel olmak için gereken asgari mesleki deneyim süresi ne kadardır? A) 2 yıl B) 1 yıl C) 6 ay D) Aranmaz.
 28. Sigortacılık Kanunu’na göre Bankaların statüsü nedir? A) Sigorta Şirketi B) Acente C) Şube D) Broker
 29. Banka şubelerinin duvarında hangi bilgiyi içeren belgenin asılı olması zorunludur? A) Adına acentelik yaptıkları sigorta şirketinin unvanı B) Levha kayıt numarası C) Acentelik sözleşmesinin tarihi D) Hazine Müsteşarlığı’nın onayı
 30. Ferdi kaza sigortası olan Ali Bey kalp krizi geçirdikten sonra dengesini kaybedip balkondan düşmüş ve hayatını kaybetmiştir. Ali Bey’in eşi hayattadır. Sigorta poliçesinin lehdarı 9 yaşındaki kızıdır. Bu örnek olay kapsamında aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Ali Bey’in eşine tazminat ödenir. B) Ali Bey’in kızına tazminat ödenir. C) Sigorta şirketi sadece ferdi kaza sigortası kapsamında ödeme yapar. D) Bu poliçe kapsamında tazminat ödenmez.
 31. Aşağıdakilerden hangisi 5684 sayılı kanunla acenteler için getirilen düzenlemelerden değildir? A) Acentelerin bilgi işlem altyapılarının Hazine Müsteşarlığı’nca belirlenecek esaslara uygun olması gerekmektedir. B) Şube yapılanmasına izin verilmemiştir. C) Birden fazla acentenin aynı mekanı paylaşması imkanı getirilmiştir. D) Levha kaydı bulunmayan sigorta acentelerince acentelik yetkisinin verilemeyeceği açıkça belirtilmiştir.
 32. Bankaların teknik personellerine ilişkin bilgilerini ne zaman TOBB’a bildirmesi gerekmektedir? A) Her yılın Şubat ayı sonuna kadar B) Her yılın Aralık ayı sonuna kadar C) 3 ayda bir D) 6 ayda bir
 33. Aşağıdakilerden hangisi sigorta acentesinin Sektör Meclisi üyesi olabilmesi için aranan özelliklerden birisi değildir? A) Vergi borcunun bulunmaması B) En az 2 yıl sigorta acenteliği yapması C) Mesleğinde itibar sahibi olması D) Levhaya kayıtlı bulunması
 34. Aşağıdaki uyuşmazlığa konu tutarlardan hangisi için Sigorta Tahkim Komisyonu’nca verilen karar taraflarca temyiz edilebilir? A) 5.000 TL’ye kadar B) 5.000-15.000 TL arası C) 15.000-25.000 TL arası D) 40.000 TL ve üzeri
 35. Aşağıdakilerden hangisi sigorta şirketinin teminata girmeyen ya da teminat kapsamında olup olmadığı tartışmalı hasarlarda yaptığı ödemedir? A) Tontin B) Rücu C) Ex Graita D) Eksedan
 36. Sigorta şirketlerinin konutlar ve iş yerleri için birçok ek teminatı tek poliçe ile güvence altına aldıkları poliçelere ne isim verilmektedir? A) Paket poliçeler B) Güvence Hesabı C) Sorumluluk Sigortaları D) Yeşil kart
 37. Aşağıdakilerden hangisi ek sözleşme olmaksızın yangın sigortası ile teminat altına alınmıştır? A) Nükleer yakıttan meydana gelen zararlar B) Deprem nedeniyle meydana gelen yangın sonucu oluşan zararlar C) Sel ve su baskını sonucu oluşan yangın nedeniyle oluşan zararlar D) Fırtına nedeniyle devrilen elektrik direğinin neden olduğu zararlar
 38. Aşağıdakilerden hangisi sigorta sözleşmesidir? A) Garantinin kapsamını genişleten sözleşme B) Garantinin süresini uzatan ek sözleşme C) Abonelik Sözleşmesi D) Hiçbiri
 39. Sigortacının bilgilendirme yükümlülüğü ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Sözleşmenin kurulmasından önce başlar, sözleşmenin yürürlükte kaldığı sürece devam eder. B) Sözleşmenin kurulması ile başlar, sözleşmenin yürürlükte kaldığı sürece devam eder. C) Rizikonun gerçekleşmesi ile başlar, teminatın sona ereceği tarihe kadar devam eder. D) Rizikonun gerçekleşmesi ile başlar, sözleşmenin fesh edilmesine kadar devam eder.
 40. Riskin önüne geçmek, azaltabilmek ve/veya tazminini sağlamak amacıyla alınan önlemlere ne denir? A) Risk yönetimi B) Riskten kaçınma C) Riski üstlenme D) Riskin olasılığı
 41. Poliçedeki sigorta bedelinin, sigorta konusunun gerçek ve makul değerinin üzerinde olması hali hangisidir? A) Eksik Sigorta B) Aşkın Sigorta C) Birlikte Sigorta D) Zorunlu Sigorta
 42. Vefata bağlı bir hayat poliçesinde lehine poliçe düzenlenen kişiye ne ad verilir? A) Sigorta ettiren B) Jeran C) Lehdar D) Zarar gören üçüncü şahıs
 43. Vefata bağlı bir hayat poliçesinde lehine poliçe düzenlenen kişiye ne ad verilir? A) Sigorta ettiren B) Jeran C) Lehdar D) Zarar gören üçüncü şahıs
 44. All-risks teminatının anlamı aşağıdakilerden hangi şıkta verilmiştir? A) Poliçede belirtilen istisnalar dışında, tüm tehlikelerin kapsam dahilinde olduğu teminatlardır. B) Tüm branşlarla ilgili riskleri kapsayan bir paket poliçedir. C) Katastrofik riskleri sigortalama anlamı taşır. D) Nakliyat sigortalarının bir diğer adı da all-risks sigortalarıdır.
 45. Ex-Gratia ne demektir? A) Poliçeye eklenen ek risklerle ilgili yazı B) Havuzlarda yönetimi yüklenen şirket C) Sigorta şirketlerinin çeşitli nedenlerle yaptıkları lütuf ödemeleri D) Hasar esaslı reasürans anlaşması
 46. Aşağıdakilerden hangisi ödenmiş hasarlar ve muallak hasarlar toplamının kazanılmış prime oranını ifade etmek için kullanılır? A) Hesap/muhasabe yılı B) Fiyat C) Hasar prim oranı D) Komisyon
 47. Sigorta ürünlerinin, acenteler tarafından pazarlanması, bilgilendirme ve satış işlemlerini yürüten personele ne ad verilir? A) Underwriter B) Denetçi C) Teknik Personel D) Broker
 48. Sigortacılık sektörünün gözetim ve denetimini yapan kuruluş hangi şıkta verilmiştir? A) Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği B) İç Denetim Kurumu C) Bağımsız Denetim Şirketleri D) Hazine Müsteşarlığı
 49. Bilgilendirme Formu ile ilgili doğru açıklama hangi şıkta verilmiştir? A) Sigortalının riskini tanımladığı belgedir. B) Sigorta şirketinin poliçeyi düzenlemeden önce sigortalıya riskinin sigortalanması ile ilgili özel ve genel şartları ve diğer bilgileri açıklamak amacıyla verdiği belgedir. C) Sigortalı ile ilgili bilgilerin yer aldığı yasal düzenlemedir. D) Sigorta poliçesinin bir diğer adıdır.
 50. Aşağıdakilerden hangisi bilgilendirme formunda yer almaz? A) Sigortacı ile acenteye ilişkin unvan ve iletişim bilgileri B) Sözleşme ile verilen teminatlar C) Sigorta priminin miktarı ve ödeme şekli D) Tazminat ödeme kuralları
 51. Sigortalı ve sigorta şirketinin tüm ilişkilerde birbirlerine karşı en üst düzeyde iyi niyetli olmalarını gerektiren prensip hangisidir? A) Tazminat B) Halefiyet C) Azami iyi niyet D) Sigortalanabilir menfaat
 52. Aşağıdakilerden hangisi Hasara Katılım Prensibinin şartlarından değildir? A) İki ya da daha çok sayıda bulunan tazminat sigortası poliçeleri, aynı sigorta konusu ile ilgili ve yürürlükte olmalıdır. B) Poliçelerin hepsi, hasara yol açan tehlikeyi temin etmiş olmalıdır. C) Poliçeler, aynı sigortalının aynı menfaat ilişkisini temin etmiş olmalıdır. D) Poliçelerde hasara katılımdan alıkoyacak bir hüküm içerebilir.
 53. Aşağıdakilerden hangisi Tarım Sigortaları kapsamında değildir? A) Kuraklık B) Dolu C) Sera D) Büyük baş hayvan
 54. Bireysel emeklilik sisteminin güvenli ve etkin bir şekilde işletilmesini sağlama, katılımcıların hak ve menfaatlerini korumak amacıyla, Hazine Müsteşarlığı ve SPK gibi denetleyici kamu otoritelerinin karar almasına yardımcı olacak verileri hazırlama ve kamuoyuna sağlıklı bilgi aktarımı için gerekli verileri sağlama görevleri bulunan özellikli kurum aşağıdakilerden hangisidir? A) Sigortacılık Eğitim Merkezi (SEGEM) B) Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM) C) Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) D) Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK)
 55. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Sigortalar Birliği’nin görevleri arasında yer almaz? A) Sigortacılık mesleğinin gelişmesini sağlamak B) Haksız rekabeti önlemek üzere gerekli kararları almak ve uygulamak C) Üyelerinin dayanışma, birlik ve sigortacılık mesleğinin gerektirdiği vakar ve disiplin içinde, ekonominin ihtiyaçlarına uygun olarak çalışmalarını sağlamak D) Tazminat ödemelerini düzenli ve doğru biçimde gerçekleştirmek
 56. Sigortacılık alanındaki eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesine yönelik araştırmalar yapan, sektörel uygulama ve gelişmeler çerçevesinde eğitim programları hazırlayan ve yurtiçi ve yurtdışından gelen talepler doğrultusunda yerinde veya bilgisayar destekli uzaktan eğitim faaliyetlerinin yürütülmesini sağlayan özellikli kurum aşağıdakilerden hangisidir? A) Sigorta Tahkim Komisyonu B) Sigorta Hasar Takip ve Gözetim Merkezi (HATMER) C) Türkiye Sigorta Birliği (TSB) D) Sigortacılık Eğitim Merkezi (SEGEM)
 57. Aşağıdakilerden hangisi hayat grubu sigortalarından değildir? A) Tontin Sigortası B) Sermaye İtfa Sigortası C) Emniyeti Suistimal Sigortası D) Evlilik Sigortası
 58. Ekonomik kayıp doğuracak bir tehlikeyi veya onun olasılığını ifade etmek amacıyla aşağıdakilerden hangisini kullanırız? A) Risk B) Olasılık C) Olasılıksızlık D) İhtimal
 59. Aşağıdakilerden hangisi tazminatın ödenebilmesi için zorunlu şartlardan değildir? A) Sözleşmede öngörülen rizikoların sözleşmede belirtilen süre içerisinde gerçekleşmesi B) Sözleşmede öngörülen rizikoların sözleşmede belirtilen coğrafi alan ve/veya yerde gerçekleşmesi C) Sigorta genel şartlarına ekli özel şartlar dahilinde gerçekleşmesi D) Sigorta şirketinin reasürans anlaşması yapması
 60. Deprem gibi doğal afet risklerinin oluşturacağı katastrofik hasarların reasürans korunma maliyeti olan ve sigorta fiyatlamasına, riskin branşta yaratacağı hasar yüküne göre bir pay olarak fiyatlamada dikkate alınan pay aşağıdakilerden hangisidir? A) Hata/Yanılma Payı B) Genel Gider Payı C) Katastrof Payı D) Aracı Komisyonu Payı
 61. Hasara en yakın sebep prensibi ne demektir? A) Hasar yerinde bulunan deliller B) Sabotaj tespit edilmiş hasar C) Hasara sebep olanın hasar yerine yakınlığı D) Hasarın meydana gelmesine neden olan en yakın, etkili ve hâkim sebebin poliçede güvence altına alınmış olması
 62. İlk sigorta poliçesi aşağıdaki ülkelerden hangisinde düzenlenmiştir? A) İtalya B) İngiltere C) Almanya D) Fransa
 63. Aşağıdakilerden hangisi özel kanunla kurulmuş ve kendisine sigorta acenteliği yapma yetkisi tanınan kurum/kuruluşlardan değildir? A) Tarım Koop. B) Ziraat Odaları C) Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi D) Leasing Şirketi
 64. Cumhuriyet döneminde kurulan milli sermayeli ilk sigorta şirketi hangisidir? A) Osmanlı Umum Sigorta B) Güneş Sigorta A.Ş. C) Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi D) Bozkurt Türkiye Umum Sigorta Şirketi
 65. Acentelik faaliyetleri münhasıran acentelik faaliyetine tahsis edilmiş mekânlarda yürütülecek, acentelik faaliyeti yürütülecek mekânın fiziki özellikleri kim tarafından belirlenir? A) Hazine Müsteşarlığı B) Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi C) İcra Komitesi D) TOBB
 66. Sigorta şirketinin, hasarı sigortalıya ödeyince, sigortalının yerine geçerek, hasara sebep olan kusurlu taraftan sigortalının hakkı kadar ve en çok ödediği hasar kadar alacaklı olması hangi prensipten kaynaklanır? A) Tazminat B) Halefiyet C) Azami iyi niyet D) Yakın sebep
 67. DASK ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır? A) DASK, doğal afetlerden doğabilecek ekonomik kayıpların telafisi amacıyla kurulmuştur. B) Depremin ve deprem sonucu meydana gelen yangın, infilak, tsunami ve yer kaymasının sigortalı binalarda doğrudan neden olacağı maddi zararlar sigorta bedeline kadar DASK tarafından teminat altına alınır. C) DASK Zorunlu Deprem Sigortası kapsamında sadece konut olan bina hasarlarını kapsamına alır, eşya ve can kaybı kapsam dışıdır. D) DASK, zorunlu deprem sigortasıdır.
 68. Aşağıdakilerden hangisi Milli Reasürans A.Ş.’nin faydalarından değildir? A) Hazineye gelir temin etmek B) Yabancı şirketlerin egemenliğini kırmak C) Ülkeden döviz çıkışını sağlamak D) Sigortacılığın millileştirilmesine zemin ve imkan hazırlamak
 69. Herhangi bir sigorta şirketinin ya da sigorta acentesinin veya sigorta eksperi ile sigorta brokerinin itibarını zedeleyebilecek veya servetine zarar verebilecek bir hususa kasten sebep olanlar ile bu yolda asılsız haberler yayanlar hakkında ………….. hapis, medya yoluyla yapıldıysa ………….. ceza uygulanır. Yukarıdaki boşluklara sırası ile aşağıdakilerden hangileri gelmelidir? A) 1 yıl- 2 katı B) 1 yıldan 2 yıla kadar-2 katı C) 1 yıldan 2 yıla kadar-3 katı D) 2 yıl- 2 katı
 70. Müşterek sebep nedir? A) Hasarın oluşumunda rol alan birden çok sebep B) Hasarın oluşumunda rol alan önü alınamayan sebep C) Olası sebepler D) Sigortalanamayan riskler
 71. Hangi şık bir riskin sigortalanabilir olması için gerekli özelliklerden değildir? A) Riskin gerçekleşmesi tesadüfi olmalı B) Ölçülebilir ve para birimi ile değerlendirilebilmeli C) Risk spekülatif olmalı D) Risk meşru, yasal olmalı
 72. Müsteşarlıkça yapılan izleme, inceleme veya denetim sonucunda, Sigortacılık Kanununun 32 nci maddesi hükümlerine uygun hareket etmediği tespit edilen acenteler Müsteşarlıkça yapılacak uyarıya rağmen durumlarını düzeltmemeleri halinde ne tür bir yaptırıma uğrar? A) Acentelik yetkisi kalıcı olarak iptal edilir. B) Faaliyetleri altı aya kadar geçici olarak durdurulabilir. C) Levhadan silinir. D) Yüz günden az olmamak üzere adlî para cezası uygulanır.
 73. Aşağıdakilerden hangisi acentelerin şube açma özelliklerinden değildir? A) Merkezleri dışında şube açabilir. B) Acente şubeleri, başka bir acente ile aynı mekânda faaliyet gösteremez. C) Acenteler, şubelerine ilişkin bilgileri şube tesisinden itibaren en geç on beş iş günü içinde Levha bilgilerine ilave ettirmesi gerekmektedir. D) Acente şubeleri, şube oldukları belirtilse dahi acente ile aynı unvanı taşıyamaz.
 74. Aşağıdakilerden hangisi sigorta poliçesi üzerinde yer almaz? A) Sigortadan Faydalanacak Kimsenin İkametgâhı B) Sigorta Şirketinin Unvanı C) Reasürans Şirketinin Unvanı D) Sigorta Konusu
 75. Sigorta Acenteleri İcra Komitesinin görevleri aşağıdakilerden hangisidir? A) Acentelik faaliyetlerinin adil ve dürüst biçimde yerine getirilmesi için kurallar oluşturmak B) İş ahlakının sağlanması için kurallar oluşturmak C) Meslek mensuplarının dayanışmasını sağlamak D) Hepsi
 76. Sigorta poliçesi ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Sigorta poliçesi sözleşmenin yapıldığına dair yazılı bir delildir. B) Sigorta poliçesi sigortacı ile sigortalının hak ve yükümlülüklerini gösterir. C) Sigorta poliçesinde azami teminat tutarı yazılıdır. D) Sigorta poliçesi sözlü olarak da düzenlenebilir.
 77. Aşağıdakilerden hangisi hayat grubunda faaliyette bulunan şirketlerin verebilecekleri teminat türü değildir? A) Hayat B) Sağlık C) Ferdi Kaza D) Yangın
 78. 5684 sayılı Sigortacılık Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi aracıdır? A) Sigorta acentesi B) Sigorta eksperi C) Aktüer D) Prodüktör
 79. Sigorta acentesi aşağıdaki görevlerden hangisini yapar? A) Acente sigorta şirketlerinin sözleşmelerine aracılık eder. B) Acente sözleşmenin akdinden önceki hazırlık çalışmalarını yürütür. C) Acente sözleşmenin uygulanması ile tazminatın ödenmesinde yardımcı olur. D) Hepsi
 80. Sigorta Acenteleri İcra Komitesinin seçimle belirlenen üyelerini kim seçer? A) Sigorta Acenteleri Sektör Meclisi B) TOBB C) Hazine Müsteşarlığı D) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
 81. Sigorta şirketlerinin kendi risklerini kısmen veya tamamen devretmelerine yarayan işlem hangisidir? A) Reasürans anlaşmaları yapmak B) Çeşitli branşlarda üretim yapmak C) Çok ortaklı şirkete dönüşmek D) Sigortalıları ortak yapmak
 82. Hangisi sigortacılığın temel prensiplerindendir? A) Ölçülebilir risk B) Tesadüfi Risk C) Yasal Risk D) Tazminat
 83. Aşağıdakilerden hangisi Sigorta Bilgi Merkezinin alt birimlerinden birisidir? A) Trafik Sigortaları Bilgi Merkezi B) Sigortacılık Eğitim Merkezi C) Emeklilik Gözetim Merkezi D) Sigorta Eksperi Yönlendirme Merkezi
 84. Uygunluk Belgesi nedir? A) Sigorta acentelerinin yönetim ve denetiminde bulunan kişiler ile acenteler adına imza atmaya yetkili olanları gösterir belge B) Müsteşarlıkça, Levhaya kaydı uygun görülen acenteler için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine gönderilen belge niteliğindeki yazı veya bilgi işlem ortamında verilen onay C) Sigorta acenteleri için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından düzenlenecek faal olarak çalışanlara ilişkin kayıtları gösterir belge D) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nezdindeki Sigorta Acenteleri İcra Komitesinin Levhaya kaydı uygun görülen acenteler için düzenlediği belge
 85. Bir sigorta uygulamasının teminat kapsamını, ek teminatlarını ve teminat dışı hallerini hangi düzenlemede bulabilirsiniz? A) Türk Ticaret Kanununda B) Yönetmeliklerde C) Borçlar Kanununda D) Sigorta Genel Şartlarında
 86. Trafik sigortası ile kasko sigortası arasındaki farkları gösteren aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Trafik sigortası zorunludur, kasko isteğe bağlıdır. B) Trafik sigortası sorumluluk sigortasıdır, kasko sigortası mal sigortasıdır. C) Trafik sigortası sigortalının zararını karşılar, kasko ise sigortalının üçüncü şahıslara verdiği zararı karşılar. D)Trafik sigortası sigortalının üçüncü şahıslara verdiği zararı karşılar, kasko sigortası ise sigortalının zararını karşılar.
 87. Sigorta Acenteleri İcra Komitesi üyeleri kaç kişidir? A) 3 B) 5 C) 7 D) 9
 88. Sigortacılıkta Büyük Sayılar Kanununa işlerlik kazandıracak şekilde risk dağıtımının mümkün olan en çok sayıya kadar yapılmasında amaç nedir? A) Primi ödenebilir kılmak B) Reasürans yapabilmek C) Rekabet gücünü arttırmak D) Kârlılığı arttırmak
 89. Sovtaj nedir? A) Sigortalı maldan arta kalan hurdanın ekonomik değeridir. B) Hasarların ekonomik değeridir. C) Reasüröre devredilen risklerin ekonomik değeridir. D) Saklama payının ekonomik değeridir.
 90. Lise ve dengi okul mezunu kişilerde Teknik Personel olmak için gereken asgari mesleki deneyim süresi ne kadardır? A) 2 yıl B) 1 yıl C) 6 ay D) Aranmaz.
 91. Müfredatında sigortacılıkla ilgili konulara yer verilen lise ve dengi mesleki ve teknik eğitim okulu mezunu kişilerde Teknik Personel olmak için gereken asgari mesleki deneyim süresi ne kadardır? A) 2 yıl B) 1 yıl C) 6 ay D) Aranmaz.
 92. Teknik personel kamu istihdam programı uygulayan lise ve dengi okul mezunu kişilerde Teknik Personel olmak için gereken asgari mesleki deneyim süresi ne kadardır? A) 2 yıl B) 1 yıl C) 6 ay D) Aranmaz.
 93. Sigortacılıkla ilgili iki yıllık yüksekokul mezunu kişilerde Teknik Personel olmak için gereken asgari mesleki deneyim süresi ne kadardır? A) 2 yıl B) 1 yıl C) 6 ay D) Aranmaz.
 94. Dört yıllık yükseköğretim mezunu kişilerde Teknik Personel olmak için gereken asgari mesleki deneyim süresi ne kadardır? A) 2 yıl B) 1 yıl C) 6 ay D) Aranmaz.
 95. Dört yıllık yüksekokul mezunu sigorta acentesi müdürleri için belirlenen asgari mesleki deneyim süresi ne kadar olmalıdır? A) 2 yıl B) 1,5 yıl C) 6 ay D) Aranmaz.
 96. Sigortacılıkla ilgili dört yıllık yüksekokul mezunu sigorta acentesi müdürleri için belirlenen asgari mesleki deneyim süresi ne kadar olmalıdır? A) 2 yıl B) 1,5 yıl C) 6 ay D) Aranmaz. Segem’in Sayfasında Bulunan 16.05.2014 -Aktüerlik Örnek Sınav Sorularından Birkaç Temel Sigortacılık Sorusu ve Yanıtları SORU 1: Aşağıdakilerden hangisi sigorta sözleşmesinin asli unsurlarından birisi değildir? a) Para ile ölçülebilir menfaatin varlığı b) Sigorta himayesi sağlayan sigortacının bulunması c) Tazminat ödenmesine yol açan ani ve beklenmedik olayın varlığı d) Primin ödenmesi e) Poliçenin sigortalıya teslim edilmesi SORU 2: Hangi kurum / kuruluş, bireysel emeklilik ürünlerinin satışına aracılık edenlere ilişkin lisanslama sınavlarını gerçekleştirmekle görevlendirilmiştir? a) Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği b) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği c) Emeklilik Gözetim Merkezi d) Hazine Müsteşarlığı e) Sigortacılık Eğitim Merkezi SORU 3: Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a) Reasürans işlemi nedeniyle sigortalı, reasürörden tazminat isteminde bulunabilir b) Reasürans işlemi nedeniyle sigortacının sigortalıya karşı yükümlülüğü ortadan kalkar c) Reasürans işlemi; sigortalı, sigorta şirketi ve reasürör arasında doğrudan hukuki bağ kurar d) Sigorta şirketinin iflas etmesi durumunda sigortalıya karşı sorumluluk reasürör tarafından yerine getirilir e) Reasürörün sorumluluğu sadece sigorta şirketine karşı olup, sigortalıya muhatap sigorta şirketidir ve sorumlu odur SORU4: Aşağıdakilerden hangisi Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezinin alt birimlerinden birisi değildir? a) TSEV b) SAGMER c) HAYMER d) HATMER e) TRAMER SORU 5: 28.05.2012 tarihinde araç sahibi Ali Bey idaresindeki 06 AAB 72 plakalı araç, kırmızı ışıkta beklemekte olan Burak Kara idaresindeki 06 BKR 83 plakalı araca 12.45 de arkadan çarpar. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a) 28.05.2012 bitiş tarihli Ali Bey’in Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (Zorunlu Trafik Sigortası) Burak Kara’nın zararını tazmin eder. b) 31.12.2012 bitiş tarihli Burak Kara’nın Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (Zorunlu Trafik Sigortası) Ali Bey’in zararını tazmin eder. c) 28.06.2012 bitiş tarihli Ali Bey’in Kasko Sigortası Burak Kara’nın zararını tazmin eder. d) 31.12.2012 bitiş tarihli Burak Kara’nın Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (Zorunlu Trafik Sigortası) kendi zararını tazmin eder. e) Ali bey, Burak Kara’nın zararını “kendisi” tazmin eder. SORU 6: Kredi bağlantılı grup hayat sigortalarında, sigortalının haklarının niteliğini belirten ve bu hak sahipliğini belgelendirmesine yarayan, sigorta sözleşmesinin bir özeti şeklinde düzenlenen belge aşağıdakilerden hangisidir? a) Zeyilname b) Bilgilendirme Formu c) Poliçe d) Katılım Sertifikası e) Başvuru formu SORU 7: Aşağıdakilerden hangisi hayat sigorta şirketlerinin sunabileceği bir ürün değildir? a) Ana teminatı “yaşam” olan eğitim sigortası b) Ana teminatı “vefat” olan kredi koruma sigortası c) Ferdi Kaza Sigortası d) Ana teminatı “işsizlik” olan gelir güvence sigortası e) 10 yıl süreli maaş ödemeli irat sigortası SORU 8: Aşağıdaki sigorta türlerinden hangisinde primler Kamu otoritesi tarafından belirlenmez? a) Devlet Destekli Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortası b) Zorunlu Deprem Sigortası c) Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası d) Devlet Destekli Bitkisel Ürün Sigortası e) Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası SORU 9: Aşağıdakilerden hangisi Sigortacılık Eğitim Merkezi’nin faaliyetlerinden değildir? a) Sigortacılık alanındaki eğitim ihtiyacının belirlenmesine yönelik araştırmalar yaptırmak b) Sigortacılık alanındaki uygulamalara ve gelişmelere ilişkin eğitim programları hazırlamak c) Sigorta eksperlerini levhaya kaydetmek d) Türkiye’de sigortacılık alanında yapılan eğitim faaliyetlerine ilişkin olarak seminer, konferans ve eğitim programları düzenlemek e) Sınav Düzenleme Kurulunun sekretarya işlemlerini yürütmek SORU 10: Sigorta eksperinin yaptığı hasar tespiti faaliyetinde temel görevi nedir? a) Sigortalıların talepleri doğrultusunda hasarı belirlemek b) Eksperlerin çıkarlarını korumak c) Sigorta sözleşmesi şartlarına göre doğru ve adil olarak hasar tespiti yapmak d) Sigortanın yaygınlaşmasını sağlamak e) Sigorta şirketinin talepleri doğrultusunda hasarı belirlemek Örnek

Cevap Anahtarı

1 A 2 C 3 A 4 B 5 B 6 B 7 C 8 C 9 D 10 A 11 C 12 D 13 B 14 B 15 C 16 B 17 B 18 D 19 D 21 A 22 A 23 D 24 D 25 B 26 C 27 C 28 B 29 A 30 D 31 B 32 A 33 B 34 D 35 C 36 A 37 C 38 D 39 A 41 B 42 C 43 C 44 A 45 C 46 C 47 C 48 D 49 B 50 C 51 C 52 D 53 A 54 C 55 D 56 D 57 C 58 A 59 D 61 D 62 A 63 D 64 C 65 C 66 B 67 D 68 C 69 B 70 A 71 C 72 B 73 D 74 C 75 D 76 D 77 D 78 A 79 D 81 A 82 D 83 A 84 B 85 D 86 C 87 D 88 A 89 A 90 B 91 C 92 C 93 D 94 D 95 B 96 D 1 E 2 C 3 E 4 A 5 E 6 D 7 D 8 E 9 C 10 C

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: